} Đề Tài - Dự Án Khác

http://www.cs.uwyo.edu/~cedar/wiki/data/?class=european-imperialism-in-africa-essay&ui=44 http://projects.csail.mit.edu/CSAIL-Grads/wiki/images/?roy=christian-ghostwriting-services&wq=29 Tên đề tài example of an acknowledgement for a research paper http://globalbusiness.kean.edu/college.php?write=research-paper-on-customer-retention&top=2018 Cơ quan quản lý đề tài college essay editing service http://globalbusiness.kean.edu/college.php?write=synopsis-thesis-format&top=2018 Chủ nhiệm đề tài http://projects.csail.mit.edu/CSAIL-Grads/wiki/images/?roy=doctor-of-business-administration-thesis-topics&wq=29 http://www.isca-speech.org/iscaproposals/writing/?pass=www-essayswriters-com&id=1 Thời gian thực hiện http://www.unredd.net/kt/write.php?pass=buy-paper-bags-singapore&to=74 enter site Kết quả
Nghiên cứu nuôi cấy tế bào đơn cây Thông đỏ (Taxus wallichiana) – một loài dược liệu quí chữa trị ung thư Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á Dương Tấn Nhựt 2006-2008 Đề tài đã xác định được môi trường thích hợp tạo ra callus và nguồn gốc mẫu cấy cũng ảnh hưởng lên sự hình thành và các dạng callus khác nhau. Đã xác định được môi trường và điều kiện nuôi cấy lỏng lắc để tạo ra các tế bào đơn cũng như thời gian cấy chuyền phù hợp để nhân nhanh sinh khối tế bào. Đã xác định được hàm lượng taxol có trong callus và tế bào thông đỏ nuôi cấy in vitro. Đây là tiền đề khả quan cho việc tạo nguyên liệu mới trong nghiên cứu thu nhận taxol ở cây thông đỏ.

source  

pay to do school assignment

follow site  

http://www.isca-speech.org/iscaproposals/writing/?pass=are-there-any-legit-essay-writing-services&id=1

grade 1 anterolisthesis l5 on s1 Tin Tức Mới

http://projects.csail.mit.edu/CSAIL-Grads/wiki/images/?roy=essaye-moi-bande-annonce&wq=29 Bài Xem Nhiều

source site Thống Kê